(2) | « (56) | [ (3) | Ѳ (2) | (5) | (2) | (6) | (2) | (3) | (1) | (5) | (2) | A (8) | B (6) | C (12) | D (8) | E (4) | F (2) | G (3) | H (2) | I (4) | K (1) | L (23) | M (3) | N (4) | P (2) | Q (2) | S (8) | T (7) | U (1) | V (3) | X (21) | Z (5) | Β (3) | Γ (2) | Δ (5) | Ε (5) | Κ (6) | Λ (3) | Μ (9) | Ν (2) | Ο (2) | Π (4) | Ρ (1) | Σ (12) | Τ (5) | Χ (1) | Ψ (1) | А (188) | Б (37) | В (188) | Г (59) | Д (74) | Е (29) | Ж (5) | З (63) | И (114) | І (2) | К (277) | Л (18) | М (85) | Н (160) | О (187) | П (173) | Р (648) | С (145) | Т (38) | У (25) | Ф (34) | Х (29) | Ц (12) | Ч (14) | Ш (3) | Э (38) | Ю (7) | Я (4)
CSV